ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Om myndigheten

Foto: Matti Östling ArkDes bibliotek.

ArkDes är ett centralmuseum med regeringsuppdrag att öka vår förståelse för och initiera samtal om hur arkitektur och design påverkar våra liv.

Museets samling av svensk arkitektur består av fyra miljoner föremål från 1850-talet och framåt. Museiverksamheten bedrivs på Skeppsholmen i Stockholm. Men ArkDes uppdrag är inte enbart att skapa utställningar. Som myndighet bedriver vi även praktiknära forskningsprojekt runt om i landet som syftar till att göra skillnad i våra gemensamma livsmiljöer. Allt detta gör ArkDes till ett museum och en myndighet som verkar över hela Sverige.

År 2018 utökades ArkDes uppdrag till att inkludera politikområdet gestaltad livsmiljö. Politikområdet handlar om den betydande roll som arkitektur, form, design, konst och kulturarv har vid utformandet av livsmiljöer.

ArkDes uppgift, kombinationen av museiverksamhet och politikuppdrag, skapar en unik möjlighet att väva samman kunskap om svensk arkitekturhistoria med nutida designprocesser som aktivt bidrar till att forma hållbara samhällen.

Ägande, förvaltning och finansiering

ArkDes ägs och förvaltas av staten och är som statlig myndighet organiserad under Kulturdepartementet. Myndigheten leds av en överintendent som utses av regeringen. Förordnandet löper över sex år och kan sedan förnyas med ytterligare tre år. Som stöd finns ett insynsråd vars uppgift är att utöva allmänhetens insyn och att ge råd till överintendenten.

ArkDes finansieras huvudsakligen genom statliga anslag, men även genom intäkter och sponsring. Hur verksamheten finansieras i sin helhet redovisas i den finansiella delen av årsredovisningen.

Foto: Viktor Fremling. 2023. Karin Nilsson, tillförordnad överintendent för ArkDes.

Instruktionen för ArkDes uppgift

ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, ska stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen. Myndighetens verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället.

Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom arkitektur- och designområdet. Myndigheten ska driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande verksamhet för att stärka arkitekturens, formens och designens ställning i samhället.

Myndigheten ska verka för att de mål som riksdagen har fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås. Myndigheten ska också följa upp politikens genomslag på området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen.

Myndigheten ska vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten och hålla samlingarna tillgängliga för allmänheten. Samlingsområdet omfattar de föremål som har samband med myndighetens uppgifter inom arkitekturområdet.

ArkDes redovisar hur myndigheten uppfyller sin uppgift av instruktion och uppdrag i regleringsbrevet i sin årliga årsredovisning. Denna lämnas till regeringen den 22 februari varje år.

Den 1 mars varje år lämnar ArkDes in budgetunderlag till regeringen. I detta ska myndigheten beskriva den finansiella utvecklingen och vilka behov som finns framåt i tiden. 

För att följa upp hur ArkDes hushåller med statens medel och för att säkerställa att inga oegentligheter sker vid myndigheten, granskar Riksrevisionen ArkDes finanser varje år. Granskningen sammanställs i en revisionsberättelse som finns att ta del av genom Riksrevisionen.

ArkDes samling, myndighetsarkiv och värdegrund

ArkDes förvaltar fyra miljoner föremål i sin samling som till stor del består av arkivhandlingar ur arkitekters enskilda arkiv, men också modeller, fotografier med mera. Dessa finns tillgängliga att ta del av i digitaliserad form via ArkDes hemsida, och på plats genom ArkDes forskarservice på Skeppsholmen. Föremålen utgör en museisamling och är inte allmänna handlingar.

ArkDes myndighetsarkiv finns att tillgå genom ArkDes registrator. Det innehåller allmänna handlingar vilka är inkomna eller upprättade vid myndigheten. Myndighetsarkivet lyder under offentlighetsprincipen.

Myndigheten arbetar utifrån den statliga värdegrundens sex principer: demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.