ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Vad är Politik för gestaltad livsmiljö?

Hässelby familjehotell. 1956. Carl-Axel Acking. Fotograf: Lennart Olson. ArkDes samling.

Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) ↗ är Sveriges nationella arkitektur- och designpolitik. Den sätter mål och ambitioner för arkitekturens och designens roll i att skapa våra städer, byar och platserna omkring oss. Propositionen publicerades 2017 och överlämnades till riksdagen 2018.

Politikområdet handlar om hur städer och platser formges och påverkar vårt dagliga liv. Den inkluderar arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö, med målet att skapa hållbara och estetiskt tilltalande miljöer att leva och verka i.

Gestaltad livsmiljö är både den fysiska miljön och ett synsätt som bör integreras i allt som påverkar vår fysiska omgivning. Det omfattar att bygga med respekt för det som redan finns på platsen och med sikte på långsiktig hållbarhet, samt att främja högre kvalitet i våra byggda miljöer. Vidare inkluderar det att använda arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö som verktyg för hållbar samhällsutveckling. Arbetet är långsiktigt, kräver helhetssyn och att många aktörer samarbetar.

ArkDes, tillsammans med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd, har ett regeringsuppdrag att främja utvecklingen av politikområdet. ArkDes fungerar som en kunskapskälla och plattform för att utforska, följa upp och sprida kunskap om gestaltad livsmiljö, särskilt inom arkitektur- och designområdet. Uppdraget inkluderar övervakning och uppföljning av området över hela Sverige, med en årlig rapport till regeringen i februari.

Propositionen Politik för gestaltad livsmiljö betonar att ArkDes ska stödja befintliga institutioner och utveckla regionala och lokala mötesplatser för arkitektur, form och design. Det ingår också att etablera en struktur för interregional samverkan och dialog för att effektivisera och öka spridningen samt skapa lokal förankring av politiken. ArkDes samarbetar med Sveriges 21 regioner genom ett nationellt nätverk som sträcker sig från Skåne till Norrbotten. Nätverket består av experter inom olika områden. Till exempel bild- och formkonsulter, designers, arkitekter och samhällsplanerare. Bredden av kompetenser främjar utbytet av information och kunskap.

ArkDes har också särskild finansiering för praktiknära forskning och utvecklingsinsatser inom gestaltad livsmiljö. Samarbeten med aktörer runt om i landet genomförs för att skapa och förvalta miljöer som inspirerar och gör människor stolta. Genom installationer, utställningar, evenemang och utbildningar sprider ArkDes kunskap om hur design och arkitektur påverkar samhället. Och ökar medvetenheten om våra gemensamma livsmiljöer.

När ArkDes öppnar igen den 27 september 2024 på Skeppsholmen kommer besökarna att få uppleva olika aspekter av gestaltad livsmiljö genom utställningar, workshops och debatter. På museet kommer vi presentera praktiknära forskningsprojekt, pågående initiativ i landet, samt innovationer som påverkar arkitektur och design. Besökarna får också möjlighet att delta i viktiga samhällsdebatter på området.

ArkDes deltar också i Rådet för hållbara städer, ett myndighetssamarbete för att främja levande och hållbara städer och samhällen.

Läs mer på hållbarstad.se ↗.

Politik för gestaltad livsmiljö

Läs regeringens förkortade version av propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110).