ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 14 juni
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

För allmänt bruk

Foto: Johannes Samuelsson. 2023. Verket Whispers av Sofia Runarsdotter, installerat på Lagårdsvinden i brukslagården i Robertsfors. 2023.
Robertsfors

För allmänt bruk

Hur kan den ärvda miljön bli en levande del av framtiden? Det är frågan som står i fokus för projektet För allmänt bruk i Robertsfors, del av ArkDes praktiknära forskningssatsning 2023.   

De gemensamma kulturmiljöerna, som bär på både historia och identitet, har en viktig roll när samhället utvecklas och expanderar. I samband med den omfattande industriella utveckling som pågår i Västerbotten och etableringen av Norrbotniabanan uppstår behov av offentliga rum och befintlig bebyggelse kan få ett nytt värde. Kulturmiljön erbjuder en förankring i historien, den utgör ett arv som det nya förhåller sig till och så småningom blir en del av.

Projektet För allmänt bruk syftade till att undersöka hur befintliga kulturhistoriska miljöer kan bidra med nya värden i samhällsutvecklingen. I fokus för projektet var en kulturhistoriskt värdefull ekonomibyggnad i slaggtegel i Robertsfors, uppförd på 1860-talet, som en gång i tiden tillhörde bruket och nu ägs av Robertsfors kommun. I dag ligger den i centralortens utkant men i och med Robertsfors nya tågstation och planerad områdesutveckling får dess placering ny potential som en viktig knutpunkt i samhällsstrukturen.

För att på bästa sätt ta vara på byggnaden och dess potential utformade ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Robertsfors kommun en utlysning i syfte att utforska strategier, metoder och gestaltningsförslag som visar hur den på sikt kan bli ett levande offentligt rum som stärker platsens och ortens befintliga värden. 

Teamet Robertsforsgruppen gavs uppdraget att undersöka och testa metoder för hur kulturmiljön kan förvaltas och stärkas långsiktigt tillsammans med lokalsamhället. Uppdraget bestod av att ta fram en plan för byggnadens utveckling och en metod för att förvalta den på ett sätt som gör att dess kulturhistoriska värden bibehålls samtidigt som dess användning kan förändras över tid. Byggnaden ska kunna vara till gagn för lokala aktörer och allmänhet under lång tid framöver. I uppdraget ingick även att aktivera byggnaden och därmed påbörja processen för den tänkta utvecklingen.  

Robertsforsgruppen har arbetat med dokumentär praktik, utställningar och inbjudande och utåtriktad verksamhet som metoder för att lära känna byggnaderna och platsens sociala relationer. De har fotograferat, intervjuat, grävt i folkrörelsearkiv samt läst litteratur om Robertsfors. De har därtill besökt flera av kommunens bildkonstnärer, konsthantverkare och slöjdare och tillsammans arrangerat utställningar. Genom utställningarna har Robertsforsgruppen, tillsammans med invånare och lokala aktörer, testat rummens kapacitet och möjligheter i skala 1:1. Samtidigt har de synliggjort att varje del av byggnaderna och platsen används av någon ända ner till rumsnivå, och tydliggjort bruksområdets centrala relation till övriga samhället. 

Projektet summeras i en slutrapport framtagen av Robertsforsgruppen och innehåller strategier, metoder och gestaltningsförslag för byggnaden och omgivningens utveckling. Den sammanfattar ett engagerat arbete och visar hur kunskap, relationer, strategier och designprocesser kan användas när en kulturmiljö ska förvaltas och stärkas på ett värdeskapande sätt tillsammans med lokalsamhället. 

På teamets Instagram, @Robertsforsgruppen, kan du ta del av arbetsprocessen bakom kulisserna. Följ teamet här ↗. 

Rapport: För allmänt bruk 2023

Foto: Johannes Samuelsson. 2023.

Teamet Robertsforsgruppen sammanfattar arbetet i projektet För allmänt bruk.

Foto: Johannes Samuelsson. 2023. Keramiker Pär Axelsson och reklam för En dag för allmänt bruk utanför ateljén i Robertsfors. 2023.
Foto: Johannes Samuelsson. 2023. En dag för allmänt bruk. 2023.
Foto: Johannes Samuelsson. 2023. En dag för allmänt bruk. 2023.
Foto: Patrick Degerman. 2023. Brukslagården i Robertsfors.

Finansiär

Team

Robertsforsgruppen: Maja Hallén, arkitekt, Johannes Samuelsson, fotograf och konstnär, Åsa Hallén, bebyggelseantikvarie och Jenny Nordmark, scenograf, arkitekt och konstnär.

Expertnätverk

Henric Benesch – Universitetslektor i design, Göteborgs universitet

Mia Geijer – Fil.dr, antikvarie, Länsstyrelsen Örebro

Andreas Lang – Grundande direktör, public works

Shideh Shaygan – Arkitekt, Shaygan Arkitektkontor

Robertsforsgruppen. Från vänster: Jenny Nordmark, foto: Josefina Nordmark. Johannes Samuelsson, foto: Johannes Samuelsson. Åsa Hallén, foto: Lars Sjöqvist. Maja Hallén, foto: Annelie Jönsson.