ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Nyheter
2024.05.20
X Email

Sex team utvalda till Visioner i Norr steg 2

Is- och snöforskare, designers, manusförfattare och arkitekter är exempel på yrkesgrupper som ska utforska nya metoder för att möta behoven i samband med den gröna industriomställningen i Norrbotten och Västerbotten. Satsningarna ställer stora krav på fler bostäder, attraktiva livsmiljöer och långsiktig hållbarhet. Genom Rådet för hållbara städers utlysning Visioner i Norr steg 2 har sex team valts ut av Rådets bedömningsgrupp, för att med innovativa metoder bidra till utveckling och förvaltning av sex konkreta platser i kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå.

Utmaningen är att skapa hållbara bostäder på kort tid samtidigt som vi tillvaratar befintliga resurser och skapar långsiktigt goda livsmiljöer med hög kvalitet.

Boden – Team Boden

Anna Sundman, foto: Chia May Wong. Olof Landgren, foto: Bokoop. Karin Johansson, foto: Håkan Nordström. Erik Berg, foto: Anna Berglund. Magnus Björkman, foto: Chia May Wong. ​ 

Medlemmar:
Anna Sundman, arkitekt och innovationsledare
Olof Landgren, koncept- och affärsutvecklare
Magnus Björkman, arkitekt och gestaltningsansvarig
Karin Johansson, skribent och folkbildare
Erik Berg, byggpedagog och egnahemsorganisatör

Geografi: Boden, Ödehusen i älvdalen
Vilken roll kan det redan byggda spela i framtidens samhällen? Teamet kommer att fokusera på frågan: Hur kan de kartlagda ödehusen användas och bidra till att möta behoven kring bostäder och goda livsmiljöer för både befintliga och nya invånare? Hur kan detta gestaltas med både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i fokus?

Motivering: I teamet finns en djup kompetens inom gestaltning samt kommunikation och ekonomi. Här finns även tidigare erfarenhet av att arbeta i anslutning till geografin. Värdefullt är att insikterna som lett fram till teamets ansökan kommer från en längre tids arbete med att ta fram koncept för kollektiva boendeformer. Denna förmåga att genomföra projekt skänker trovärdighet åt de ambitioner som teamet formulerat i sin ansökan. Teamet beskriver inte bara ett högst konkret och genomförbart tillvägagångssätt utan även en ambition om att utforska och bygga upp en infrastruktur för liknande fastighetsomvandlingar, med möjlighet att leva vidare och skalas upp i Älvdalen. Metoden kan fungera som inspirationskälla och modell för liknande initiativ i Sverige.

Gällivare – När horisonter möts

Kari Anne Bråthen, foto: Janike Kampevold Larsen. Heiti Ernits, foto: RISE. Mari Bergset, foto: Trond Petter Robertsen. Martin Allik, foto: Kadri Koppel. Ramona Salo Myrseth, foto: Haakon Mudenia ​

Medlemmar:
Martin Allik, landskapsarkitekt
Mari Bergset, landskapsarkitekt
Heiti Ernits, fil. Doktor offentlig förvaltning
Ramona Salo Myrseth, konstnär, designer och berättare
Kari Anne Bråthen, ekolog

Geografi: Gällivare, Älvrummet, Vassara älv
Hur kan älvrummet med alla dessa befintliga värden stärkas för att bidra till hela Gällivares livsmiljö? Teamet kommer att utforska metoder och angreppsätt för att utveckla och samtidigt tillvarata befintliga odlingslotter, platsens vattennära läge samt tillskapa mötesplatser och låta konst och kultur ta plats i landskapet. Hur kan den framtagna och beslutade utvecklingsplanen för området omsättas till realistiska kvaliteter som är möjliga att genomföra? Vilka delar bör omprövas och vilka bör få leva vidare i kommunens fysiska planering? Hur kan gestaltning av platser och landskap skapa förutsättningar för att stärka utvecklingen av kvalitativa och hållbara boendemiljöer?

Motivering: Teamet sammansättning visar på stor erfarenhet av att bo och verka i arktisk miljö. Ansökan är övertygande och vittnar om erfarenheter av liknande processer såväl som en förståelse för kommunens behov och arbetssätt. Pedagogiskt kunnande och tidigare erfarenhet av inkluderande och utforskande gestaltningsprocesser inger förtroende för den föreslagna metodens genomförbarhet. I teamets ansökan framträder ett genuint intresse för att arbeta med olika tidsdjup i platsens långsiktiga utveckling. Det i kombination med tron på prototypens potential gör ”När horisonter möts” till ett relevant projekt för Älvrummet och Visioner i norr steg 2.

Kiruna – Berätta mig vidare

Fredrik Eklöf, foto: Fredrik Eklöf. Erika Henriksson, foto: Erika Henriksson. Mattias Fransson, foto Matilda Rahm. 

Medlemmar:
Erika Henriksson, arkitekt, konstnär och pedagog
Fredrik Eklöf, arkitekt och scenograf
Mattias Fransson, manusförfattare, skådespelare och regissör

Geografi: Kiruna, Svappavaara
Är Svappavaara en potentiell resurs för Kiruna kommun att växa bortom stadskärnan? Ett monument över outnyttjade möjligheter? Teamet kommer att fokusera på frågan: hur kan vi i tidiga skeden, genom gestaltningens processer och kraft, stärka livs- och boendemiljöer på landsbygden? Detta för att utifrån befintliga lokala behov och utmaningar, såväl som framtida planer och ambitioner, stärka Svappavaara i att utgöra en attraktiv livsmiljö.

Motivering: Teamets sammansättning visar på en förmåga att utforska innovativa och konstnärliga metoder för berättande som kan ligga till grund för platsspecifik och sinnlig gestaltning. De rör sig smidigt i gränslandet mellan arkitektur, konst, hantverk och forskning. I sin ansökan uttrycker teamet en ambition om att få arbeta i det landskap och i den kultur som de växt upp och verkar i för att där, genom närvaro och aktivt lyssnande, bidra till en gestaltning som växer tillsammans med platsen och livet omkring den. Genom denna metod och tidigare erfarenheter bedöms teamet ha förmågan att omsätta det öppna utforskandet till konkreta förslag och genomförbara prototyper som kan gestalta Svappavaaras många berättelse och årsringar.

Luleå – Isspår

Annica Doms, foto: David Doms. Jan Forsmark, foto: Jan Forsmark. Nina Lintzén, foto: Luleå Tekniska högskola. David Doms, foto: Joel Nilsson. Sam Keshavarz, foto: Sam Keshavarz

Medlemmar:
David Doms, industridesigner
Nina Lintzén, is- och snöforskare
Sam Keshavarz, landskapsarkitekt
Annica Doms, industridesigner, form- och slöjdutvecklare
Jan Forsmark, ljusdesigner

Geografi: Luleå, Isbanan
Att bygga vidare på denna lokala pärla, som varje år drar tusentals människor under vintermånaderna, för att sedan smälta bort under midnattssolen. Trots sin popularitet har isbanans potential inte helt nyttjats under vintertid, och utvecklingsplaner för strandstråket runt omkring har huvudsakligen fokuserat på barmarkssäsongen. Teamet kommer att fokusera på frågan: Hur kan vi genom gestaltning av platsen och dess omgivningar höja dess status som modernt kulturarv året runt? Vilka modeller finns det för att stärka systemen för förvaltning och hur kopplar det an till civilsamhällets självorganiserade nätverk som är och kan bli kopplade till platsen?

Motivering: I ansökan finns en mängd kvaliteter och gruppens medlemmar tycks som skräddarsydda för den tilltänkta geografin. Det föreslagna greppet och metoden är föredömligt tydlig och potentialen för att nå dit är god. Teamet ställer konkreta, och för Luleå högst relevanta, frågor som det finns möjligheter att ge svar på. Sammantaget gör detta ”Isspår” till ett utforskande projekt som genom oväntade samarbeten har förutsättningar att kunna genomföras och leva vidare. Därigenom kan projektet bidra på ett positivt sätt till livskvaliteten för luleåborna och stadens attraktionskraft.

Skellefteå – Örviksgruppen

Dan Hallemar, foto: Simon Johansson. Jenny Nordmark, foto: Josefina Nordmark. Josefina Nordmark, foto Sven-Åke Visén​. Dag Avango, foto: LTU

Medlemmar:
Josefina Nordmark, arkitekt
Dag Avango, professor i historia
Jenny Nordmark, arkitekt, scenograf och konstnär
Dan Hallemar, skribent

Geografi: Skellefteå, Örviken
Det tidigare bruksmiljön med industribyggnader och dess närhet till vattnet har stor potential att bidra till hållbara och attraktiva livsmiljöer för Skellefteåborna. Teamet kommer att fokusera på frågan: Hur kan området utvecklas och möta behovet av nya hållbara och inkluderande bostäder och mötesplatser samtidigt som kulturmiljön bevaras? Hur ser området ut om 5, 10, 50 år? Vad krävs för att Örviken ska växa stegvis mot en hållbar grön/blå stadsdel? Finns svaren att hämta i den historiska relationen till vattnet eller hur flottningen har ändrat landskapet?

Motivering: I sin ansökan ställer teamet ett antal mycket relevanta frågor för den långsiktiga och hållbara utvecklingen av Örviken. Teamet har djuplodad kunskap om regionens förutsättningar, utmaningar och historia. Med utgångspunkt i att utforska och förstå platsens kulturarv vill teamet söka kunskap om hur framtidens förändringar kan mötas. I ansökan balanseras visionära anslag med en realistisk och pragmatisk syn som skänker trovärdighet åt teamets förmåga att genomföra arbetet och leverera ett resultat som kan sätta ljuset på det outforskade och tillföra nya perspektiv för Skellefteå kommun.

Umeå – VEX

David Sandström, foto: Robin Laananen. Ebba Hallin, foto: H Marano. Pelle Backman, foto: Rubina Dafford. Åsa Cederqvist, foto: Lisa Björk. Tomas Mazetti, foto: Peter Reuters

Medlemmar:
Pelle Backman, arkitekt och fysisk planerare
Ebba Hallin, arkitekt och fysisk planerare
Tomas Mazetti, kommunikationsstrateg
Åsa Cederqvist, konstnär och filmare
David Sandström, låtskrivare, musiker, musikproducent och författare

Geografi: Umeå, Tomtebo strand
Här finns friluftsområden med bad och skidspår och Umeås största arbetsplatsområde. Hur kan gestaltning och småskaliga tester i nuet användas som verktyg för att identifiera relevanta aktörer? Hur kan man tillsammans skapa en stadsdel som är socialt hållbar över tid? Teamet kommer att utforska metoder för att undersöka hur det kan bli en del av en långsiktig strategi för jämlik tillgång till kvalitativa livsmiljöer.

Motivering: Teamets sammansättning gör det möjligt att röra sig från planprocesser till performance. I ansökan framträder en ambition om att skapa utrymme för de många parallella viljor som kännetecknar en demokratisk stad och utforska hållbara metoder som tillåter långsamhet och föränderlighet. Erfarenheter inom teamet från plan- och samhällsbyggnadsprocesser, pedagogik och medskapandeprocesser kombinerat med metoder för kommunikation och förmedling som går bortom de förväntade bedöms ha stor potential att utmana gängse arbetssätt och tillföra nya perspektiv till Tomtebo strand.

Visioner i Norr steg 2 är initierat av Rådet för hållbara städer, regeringens satsning för hållbar stadsutveckling. Bakom utlysningen står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, för Rådet för hållbara städer, tillsammans med kommunerna Boden, Gällivare, Kiruna, Luleå, Skellefteå och Umeå. Arbetet leds av ArkDes och finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Genom en utlysning 28 februari – 4 april 2024 sökte Rådet för hållbara städer tvärdisciplinära team av designers, arkitekter, gestaltare och andra innovationsaktörer för att ta sig an konkreta platser i de sex kommunerna.

Rådet för hållbara städer är ett myndighetssamarbete med regeringens uppdrag att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. I Rådet för hållbara städer ingår Boverket, Folkhälsomyndigheten, Formas, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, ArkDes, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Läs mer: hallbarstad.se↗

Praktiknära forskning

Pågående

Norrbotten & Västerbotten

Visioner i Norr steg 2

Goda livsmiljöer formas av kontinuitet, flera perspektiv och lokal platskännedom. Med den utgångspunkten fortsätter arbetet med projektet Visioner i Norr steg 2, en fristående del från Visioner: i Norr som genomfördes 2022.