ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Konferens
2022.10.06

Konferens 2022: Gestaltad livsmiljö – när allting ställs på sin spets

Samhället och våra gemensamma livsmiljöer är under ständiga påfrestningar och omförhandlingar.

2022 års konferens tar upp frågor om vilka värden och kvaliteter i våra gestaltade miljöer som är betydelsefulla att bevara och utveckla när vi står inför stora världsutmaningar så som väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resurshushållning och segregation. 

Under konferensen får vi en inblick i hur aktörer inom fältet har tänkt och agerat när de vägt in såväl de lokala förutsättningarna liksom de stora globala utmaningarna i sina arbeten. Vad kan vi lära av varandra? Hur har arbetsprocesserna sett ut? Vilka verktyg har använts? Vad var framgångsfaktorerna och hur blev slutresultatet? 

Dessutom presenteras mottagarna av utmärkelsen Årets Strålkastare – aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat med gestaltade livsmiljöer.

Se konferensen i efterhand:

Gloria Cabral, arkitekt, Gabinete de Arquitectura

Césare Peeren, arkitekt, SUPERUSE

Britta Marakatt-Labba, konstnär

Jake Ford, arkitekt, White arkitekter

Vanja Knocke, projektledare och projektutveckare, Statens fastighetsverk

Johan Folkesson, chefsarkitekt, Trafikverket

Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, Knivsta kommun

Bengt Wahlgren, byggnadsantikvarie, Restaurera AB

Marianne Jonsson, curator, Statens konstråd

Andreas Bjersby, chef konstenheten, Region Uppsala

Malin Myrin, vice ordförande, ICOMOS Sverige

Håkan Sandhagen, arkitekturchef, Akademiska Hus

Ulrika Mebus, ordförande, ICOMOS Sverige

Jonas Eldin, arkitekt, Eldin Oscarsson

Lone-Pia Bach, professor i restaureringskonst, Kungliga konsthögskolan

Karin Sjödin, landskapsarkitekt, Varbergs kommun

Helena Bjarnegård, riksarkitekt, Boverket

Joakim Malmström, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet

Kieran Long, överintendent, ArkDes

Patrick Amsellem, direktör, Statens konstråd

Marja-Leena Pilvesmaa, avdelsningschef kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet

Jessica Segerlund, chef ArkDes Think Tank, ArkDes

Lena From, konstprojektchef, Statens konstråd

Malin Ouest, moderator

Om konferensen

Sedan 2020 genomför Boverket ↗Riksantikvarieämbetet ↗, ArkDes och Statens konstråd ↗ årligen en gemensam konferens om Politik för gestaltad livsmiljö. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på kommunal, regional och statlig nivå, inom akademi eller som privat aktör.

alt=””     alt=””     alt=””     alt=””