ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Utlysningar
avslutad
X Email
Robertsfors

Utlysning: För allmänt bruk

Foto: Patrick Degerman. 2023. Brukslagården i Robertsfors.

Hur kan den ärvda miljön bli en levande del av framtiden? I utlysningen För allmänt bruk i Robertsfors undersöks och testas metoder för hur kulturmiljön kan förvaltas och stärkas långsiktigt tillsammans med lokalsamhället. Utlysningen är en del av ArkDes praktiknära forskningssatsning 2023.

De gemensamma kulturmiljöerna, som bär på både historia och identitet, har en viktig roll när samhället utvecklas och expanderar. När nya behov av exempelvis mötesplatser uppstår kan befintlig bebyggelse få ett nytt värde. Kulturmiljön erbjuder en förankring i historien, den utgör ett arv som det nya förhåller sig till och så småningom blir en del av.

I utlysningen undersöks metoder för att tillvarata och stärka den gemensamma kulturmiljön över tid. I fokus för projektet finns en kulturhistoriskt värdefull ekonomibyggnad i slaggtegel i Robertsfors, uppförd på 1860-talet, som en gång i tiden tillhörde bruket. I dagsläget ligger den i centralortens utkant, men i och med den nya tågstationen och planerad områdesutveckling får dess placering ny potential som en viktig knutpunkt i samhällsstrukturen. För att på bästa sätt ta vara på byggnaden och dess potential behövs strategi, metod och gestaltningsförslag som visar hur den på sikt kan bli ett levande offentligt rum som stärker platsens och ortens befintliga värden. Hur kan byggnaden och platsen bli en resurs i samhällsutvecklingen?

Ett team ges i uppdrag att ta fram en plan för byggnadens utveckling och en metod för att förvalta den på ett sätt som gör att dess kulturhistoriska värden bibehålls samtidigt som dess användning kan förändras över tid så att den kan vara till gagn för lokala aktörer och allmänhet. I uppdraget ingår även att aktivera byggnaden och därmed påbörja processen för den tänkta utvecklingen.

Utlysningar

.pdf(7mb)

Utlysning: För allmänt bruk

Klicka här för att läsa hela utlysningen.

Finansiär

Läs mer om projektet "För allmänt bruk".

Klicka här för att läsa mer om projektet och det utvalda teamets arbete.