ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Current language sv
en

Regionala nätverksnoder för gestaltad livsmiljö

Foto: ArkDes Regionala nodnätverket, 2023.

I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö lyfter regeringen att ArkDes ska utveckla samarbetet med befintliga institutioner och stödja utvecklingen av regionala och lokala mötesplatser inom arkitektur, form och design. I uppdraget ingår att skapa en struktur för interregional samverkan och dialog med målet att effektivisera, öka spridningen och uppnå regional och lokal förankring av politiken.

ArkDes samarbetar med Sveriges 21 regioner genom ett nationellt nätverk som sträcker sig från Skåne till Norrbotten. Nätverket består av sakkunniga inom olika områden, till exempel bild- och formkonsulenter, designers, arkitekter och samhällsplanerare. Bredden av kompetenser främjar utbytet av information och kunskap. Varje region och myndighet har utsett en representant som fungerar som kontaktperson.

En viktig uppgift för de regionala nätverksnoderna är att vidareförmedla information, kunskap och initiativ från de fyra myndigheterna så att denna når ut till kommuner och andra relevanta aktörer. Vidare är syftet att följa upp genomslaget av Politik för gestaltad livsmiljö på regional och kommunal nivå, samt att fånga upp och förtydliga behov från kommuner och aktörer som arbetar med att implementera politiken.

Genom arbetet med regionala nätverksnoder uppmärksammas de utmaningar som behöver hanteras i landet kopplat till Politik för gestaltad livsmiljö. Nätverksnoderna bjuder även in till dialog och stöd mellan de olika nivåerna, nationellt, regionalt och lokalt. Det stärker utbytet mellan regionala nätverk och skapar samverkan mellan enskilda projekt i olika delar av landet. De regionala nätverksnoderna utgör därmed en central och strategisk funktion för att öka genomslaget av Politik för gestaltad livsmiljö.

Samordnare

Olle Lundin, ArkDes
olle.lundin@arkdes.se

Stina Westlin, ArkDes
stina.westlin@arkdes.se