ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Utlysningar
avslutad
X Email
Sverige

Open Call 2021

Foto: Anders Berensson Architects. 2019.

ArkDes lanserar Open Call 2021 i syfte att främja praktiknära forskning inom arkitektur, form och design.  Årets tema är gemensamma rum och mellanrum. Utlysningen riktar sig till yrkesverksamma inom gestaltningsområdet som vill utveckla en idé. Maxbeloppet per ansökan är 250 000kr och vi avser att finansiera 4-6 projekt.

Vi tror på att design och arkitektur kan bidra med lösningar för en bättre samhällsutveckling. När gestaltning är som bäst kan den inspirera till helt nya visioner och visa vägen framåt. ArkDes vill därför främja innovativa projekt som utvecklar idéer, visioner och metoder för en bättre gestaltning av våra samhällen. Utlysningen syftar till att skapa ett ekonomiskt utrymme för yrkesverksamma inom gestaltningsområdet att vidareutveckla eller genomföra praktiknära, utredande projekt som lyfter utmaningar och frågor kopplade till dagens och framtidens gestaltade livsmiljöer.

Vi söker projekt som handlar om utmaningsdriven arkitektur och design där kunskapsluckor kopplat till hållbar stadsutveckling och gestaltad livsmiljö identifieras och utforskas. I den här utlysningen vill vi att du som sökande fokuserar på följande tema:

Gemensamma rum och mellanrum
Vi söker projekt som genom kreativa designprocesser och innovativ arkitektur kan förnya de offentliga ytorna, antingen utomhus, inomhus eller i samspelet mellan ute och inne. Projekten kan vara av alla skalor. Väl designade objekt eller strukturer kan tillföra mycket och skapa en helt ny upplevelse av en plats. Samtidigt kan stora grepp, nya processer och experimenterande gestaltning visa nya exempel på vad som är möjligt. Både den lilla skalan, den stora skalan och allt däremellan ryms i den här utlysningen.

Då utlysningen handlar om utmaningsdriven gestaltning behöver projektet utgå ifrån en definierad problemformulering. Den kan exempelvis röra behovet av flexibilitet, jämlikhet, grönska, trygghet eller tillgänglighet. Hur kan just ditt projekt inspirera till lösningar genom design?

ArkDes prioriterar de projekt som identifierat samhällsnyttigt utforskande designarbete, samt praktiknära projekt som syftar till att utforska en fråga och ta fram ny kunskap som främjar hållbarhet och kvalitet i stadsutvecklingen.

Målgruppen för utlysningen är professionellt verksamma aktörer inom arkitektur, form och design i Sverige. Internationell samverkan är möjlig, men projektet ska utgå från en svensk kontext. En viktig del av Open Call är att det ska vara ett samarbete mellan minst två parter från olika fält. Projektteamet kan exempelvis vara en kombination av en arkitekt, forskare och konstnär eller en planeringsarkitekt, hållbarhetsstrateg och inredningsarkitekt. Kombinationen som projektgruppen utgör kan sträcka sig över offentlig, privat och frilansande verksamhet, och genomföras inom exempelvis privat näringsverksamhet, en kommun, akademin eller ideell förening. Det går inte att söka som enskild individ eller från endast en organisation.

Under projekttiden uppmanas alla sökande att förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och, om nödvändigt, finna vägar för samarbete som inte kräver fysiska möten.

Vi ser gärna att ni utmanar de gängse formerna och processerna för hur de offentliga rummen blir till, vad de innehåller och hur de kan fungera. Det är ni själva som formulerar utmaningarna som era projekt utgår ifrån. Vad saknas? Hur kan våra gemensamma rum och mellanrum stärkas, bli vackrare, mer hållbara och mer inspirerande? Vilka är era visioner för framtiden?

  • Maxbeloppet per ansökan är 250 000 kr, mellan 4-6 projekt kommer att få medel.
  • Medel ges för att genomföra projektet på den egna arbetsplatsen/arbetsplatserna. ArkDes tillhandahåller inte arbetsplats eller utrustning.
  • Att utöka projektets omfattning med annan finansiering är tillåtet. Samfinansiering behöver då framgå av budget och projektbeskrivning.
  • Beviljad summa betalas ut till bank/postgironummer. För att kunna vara mottagare behöver du vara organisation, institution eller företag med F-skattsedel i Sverige. Medel betalas inte ut till enskilda personer.
  • Projektet ska kunna bedrivas under 3-6 månader.

Utlysningen öppnar: 8 december 2020
Deadline för ansökan: 14 februari 2021 kl. 23.59
Beslut om tilldelning av medel: 26 mars 2021
Obligatoriskt uppstartsmöte: 15 april 2021
Projektet måste vara avslutat 1 november 2021. Då ska även en slutrapport lämnas in.
Obligatorisk avslutningspresentation: 9 november 2021

Ansökan sker genom att skicka ett mejl med följande ansökningshandlingar till hej.thinktank@arkdes.se

1) Beskriv ert projekt (max två A4-sidor). Vad vill ni utforska och varför? Vilka deltar i projektet? Beskriv metod och förväntad slutprodukt. I beskrivningen ska en budget för projektet anges.

2) Bifoga mellan 1–4 referenser på tidigare projekt och uppdrag. Det kan vara antingen bilder,  publikationer, film eller annan digital media.

3) Bifoga CV för de medverkande personerna.

4) Bifoga en kort strategi för hur ert projekt är genomförbart vid händelse av restriktioner som förhindrar fysiska möten.

5) Ansökan måste lämnas på svenska, men referenser kan vara på engelska.

Insända filer behöver sparas med sökandes namn/organisation inledningsvis i filen, exempelvis lisa_karlsson_ansokan.doc.

Ansökan skall vara ArkDes tillhanda senast kl.23.59 den 14 februari 2021. Ofullständiga ansökningar kommer inte att tas upp för bedömning.

Bifoga textdokumenten i Word eller PDF, text-filerna får sammanlagt inte överstiga 10MB.

Skicka inga Powerpoint-presentationer.

Video skickas med länk till exempelvis Vimeo eller YouTube.

Projekten skall vara ett samarbete mellan minst två parter.

Projektets process och resultat ska sammanfattas i en enklare rapport som ska vara ArkDes Think Tank tillhanda senast 1 november.

Slutprodukten kan variera men specificera vilken typ av slutprodukt projektet ämnar att eftersträva; designprototyp, verktygslåda, handbok, exempelsamling, gestaltningsförslag etc.

Obs! Utlysningen avser inte utställningsprojekt.

Utlysningar

.pdf(490kb)

Utlysning: Open Call 2021

Klicka här för att läsa hela utlysningen.