ArkDes
Local time
 
Välkommen till ArkDes 27 september
Café Blom öppet som vanligt

ArkDes är just nu stängt för ombyggnation.

Utlysningar
avslutad
X Email
Sverige

Open Call 2019

Foto: Louise Helmfrid. 2022.

ArkDes lanserar en utlysning om en miljon kronor med syfte att främja praktiknära forskning inom arkitektur, form och design. Utlysningen riktar sig till arkitekter, designer, forskare, inredningsarkitekter, konstnärer, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter som vill utveckla en idé.

Bakgrunden till utlysningen är att ArkDes märkt av ett återkommande önskemål, både från praktiserande arkitekter och personer som jobbar inom offentlig eller ideell verksamhet, om behovet av att fördjupa sig i en fråga. Och för många, särskilt mindre kontor, finns inte det ekonomiska utrymmet att genomföra sådana studier.

Utlysningen syftar till att facilitera praktiknära, utredande projekt som lyfter utmaningar och frågor med koppling till dagens och framtidens städer. Projekten skall kunna knytas till de målsättningar som lyfts i Politik för gestaltad livsmiljö (Prop. 2017/18:110).

Målgruppen för utlysningen är aktörer inom arkitektur, form och design i Sverige. Projekten skall vara ett samarbete mellan minst två parter. Medverkande personer är exempelvis arkitekt, designer, forskare, inredningsarkitekt, konstnär, planeringsarkitekt eller landskapsarkitekt. Dessa kan arbeta frilansande, inom privat näringsverksamhet, hos en byggaktör, på en kommun, inom akademi eller för en ideell förening.

 • Utlysningen vänder sig endast till yrkesverksamma bosatta i Sverige.
 • Utlysningen går inte att söka som enskild individ.
 • Projektet ska vara ett samarbete mellan två parter, till exempel en arkitekt och en forskare, en formgivare och en producent.
 • ArkDes vill stödja dem vars arbete fokuserar på frågeställningar kopplade till vår gestaltade livsmiljö: hållbarhet, jämlikhet, delaktighet, kvalitet i de offentliga rummen och segregation.
 • ArkDes prioriterar dem som vill driva och initiera projekt som utvecklar arkitektur, form och design.
 • ArkDes prioriterar dem som identifierat samhällsnyttigt utforskande designarbete.
 • Praktiknära utredande projekt i Sverige som syftar till att utforska en fråga och ta fram ny kunskap.
 • Slutformatet kan variera men måste specificeras i ansökan: en publikation, film, fullskalemodell, digital utställning etc.
 • Utlysningen uppgår till totalt 1 miljon kronor att fördela på 4-6 projekt.
 • Finansiering ges teamet för att genomföra projektet på den egna arbetsplatsen/arbetsplatserna. ArkDes tillhandahåller inte arbetsplats eller utrustning.
 • Projektet ska kunna bedrivas under 3-6 månader.
 • Utlysning 29 januari – 17 mars 2019
 • Deadline för ansökan 17 mars 2019
 • ArkDes (intern referensgrupp) beslutar senast 31 mars om vilka projekt som beviljas medel.
 • Projektet måste vara avslutat 1 november 2019.
 • Seminarium om resultat och erfarenheter kommer arrangeras i november 2019.

ArkDes interna arbetsgrupp går igenom ansökningarna och gör en första sortering enligt urvalskriterierna. Därefter konsulteras ArkDes rådgivande grupp som alla har en rad olika sakkunskaper och intressen.

ArkDes kontaktar de som blir aktuella för intervju. Samtliga sökanden kommer också att bjudas in till ett seminarium om resultat och erfarenheter i november.

Ansökning sker genom att skicka ett mejl med följande ansökningshandlingar till hej.thinktank@arkdes.se.

 • Beskriv ert projekt (max två A4-sidor). Vad vill ni utforska? Vilka deltar i projektet? Beskriv metod och slutresultat. I beskrivningen ska en budget för projektet anges.
 • Bifoga mellan 1–4 referenser på tidigare projekt och uppdrag. Det kan vara antingen bilder, publikationer, film eller annan digital media.
 • Bifoga CV för de medverkande personerna.
 • Ansökan måste lämnas på svenska, men referenser kan vara på engelska.

Insända filer behöver sparas med sökandes namn/organisation inledningsvis i filen, exempelvis lisa_karlsson_ansokan.doc.

Ansökan skall vara ArkDes tillhanda senast kl. 23.59 den 17 mars 2019.