Hur kan den ärvda miljön bli en levande del av framtiden? I För allmänt bruk undersöks och testas metoder för hur kulturmiljön kan förvaltas och stärkas långsiktigt tillsammans med lokalsamhället. 

De gemensamma kulturmiljöerna, som bär på både historia och identitet, har en viktig roll när samhället utvecklas och expanderar. När nya behov av exempelvis mötesplatser uppstår kan befintlig bebyggelse få ett nytt värde. Kulturmiljön erbjuder en förankring i historien, den utgör ett arv som det nya förhåller sig till och så småningom blir en del av. 

I För allmänt bruk undersöks metoder för att tillvarata och stärka den gemensamma kulturmiljön över tid. I fokus för projektet finns en kulturhistoriskt värdefull ekonomibyggnad i slaggtegel, uppförd på 1860-talet, som en gång i tiden tillhörde bruket. I dagsläget ligger den i centralortens utkant, men i och med den nya tågstationen och planerad områdesutveckling får dess placering ny potential som en viktig knutpunkt i samhällsstrukturen. För att på bästa sätt ta vara på byggnaden och dess potential behövs strategi, metod och gestaltningsförslag som visar hur den på sikt kan bli ett levande offentligt rum som stärker platsens och ortens befintliga värden. Hur kan byggnaden och platsen bli en resurs i samhällsutvecklingen?

Ett team har fått i uppdrag att ta fram en plan för byggnadens utveckling och en metod för att förvalta den på ett sätt som gör att dess kulturhistoriska värden bibehålls samtidigt som dess användning kan förändras över tid. Byggnaden ska kunna vara till gagn för lokala aktörer och allmänhet under lång tid framöver. I uppdraget ingår även att aktivera byggnaden och därmed påbörja processen för den tänkta utvecklingen. 

Projektet är ett samarbete mellan ArkDes, Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet.

OBS! Datum för tillkännagivande och digitalt uppstartsmöte har ändrats.

 

Utlysning: 1 februari-3 april

Tillkännagivande: 28 april

Digitalt uppstartsmöte: 5 maj kl 10.30-12.00

Obligatoriskt platsbesök: 24-26 maj

Deltidsavstämning: September (datum bestäms gemensamt)

Slutleverans: 24 november

Frågor?

Mejla oss på hej.thinktank@arkdes.se.

Foto: Patrick Degerman