Vår gestaltade livsmiljö,
ArkDes Fellowship 2020

Call for Fellows

ArkDes Fellowship 2020 kommer att kretsa kring temat ”Vår gestaltade livsmiljö”. Vi söker nu projekt som undersöker utmaningar och möjligheter kopplade till våra framtida platser, samhällen och städer.

Under 2020 erbjuder ArkDes möjligheten att under sex månader (formellt perioden mars-november 2020, med flexibilitet att arbeta mellan dessa datum) bedriva interdisciplinär forskning inom ovanstående tema. Målgruppen är praktiker, forskare, konstnärer och kommunikatörer som är verksamma inom områdena arkitektur, form och design. Tre gästforskare (Fellows) kommer att erbjudas kontorsplats på ArkDes för att avlönat och på heltid arbeta med ett undersökande projekt.

I din ansökan bör du kunna ange ett konkret och tydligt mål för projektet. De slutgiltiga resultaten förväntas dock utvecklas under tiden på ArkDes, i nära samarbete med våra kuratorer, forskare och andra gästforskare. Vi uppmuntrar projekt som är okonventionella, experimenterande och kontextuellt rotade. Projektansökan bör uppvisa tydligt genomtänkta metoder för projektets genomförande, kommunikation och spridning av de slutgiltiga resultaten.

Arkitektur och design påverkar alla människor på daglig basis. Vikten av att den fysiska miljön genomsyras av god gestaltning och kvalitet går därmed knappast att överskatta. Flera aktörer delar gemensamt ansvaret för att tillgodose människors behov av hälsosamma och hållbara livsmiljöer. Det är en svår uppgift som involverar komplexa rumsliga samband och utmaningar. Hur kan olika perspektiv och intressekonflikter hanteras på bästa sätt? Kan nytt och gammalt tillsammans skapa ökade mervärden? Hur förenas estetiska kvaliteter med en känsla av tillhörighet? ArkDes bjuder nu in dig som – via ett utforskande projekt – vill adressera denna komplexitet. Vi ser gärna att projektet, i både teori och metod, utmanar gängse föreställningar kopplade till temat ”Vår gestaltade livsmiljö”.

Om ArkDes forskning och utveckling

I propositionen Politik för Gestaltad Livsmiljö (Prop.2017/18:110) tilldelades ArkDes uppdraget att stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen. ArkDes ska också verka för att de mål som riksdagen har fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås samt följa upp politikens genomslag på området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen (s.26). Politikens målsättning är att – med arkitektur och design som främsta verktyg – främja ett mer hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle där alla människor ges goda förutsättningar att påverka den offentliga miljön.

Som en del i utförandet av regeringsuppdraget har ArkDes tilldelats medel för att bedriva forskning och öka kunskapen kring hur arkitektur, design och stadsplanering påverkar både människa och samhälle. Via funktionen ArkDes Think Tank görs kontinuerliga analyser och djupdykningar i områden där kunskapsglapp eller målkonflikter har identifierats. Dessa områden kan exempelvis inbegripa kulturmiljöfrågor, offentlig konst, segregation och hållbar utveckling.

Om ArkDes

ArkDes är ett museum och en myndighet med ett unikt mandat att påverka den svenska arkitekturpolitiken. ArkDes är en arena för diskussion och debatt om framtiden för arkitektur, form och design med människan i fokus. Dessutom förvaltar ArkDes Sveriges största arkitektursamlingar och tillhandahåller en plattform för att  studera och kritiskt reflektera kring samtida utmaningar kopplade till urbana platser och samhällsutveckling.

Jury

Juryn består av internationellt erkända praktiker, kuratorer och forskare inklusive:
Liza Fior, London
Maria Lind, Berlin
Åsa Dahlin, Uppsala
Dan Hill, Stockholm

Det första urvalet görs av en intern granskningskommitté på ArkDes.

Praktisk information

Gästforskarna har tillgång till ArkDes resurser; bibliotek, samlingar, arbetsplats, seminarierum och nära kontakt med ArkDes personal.

Deltagarna i programmet erhåller en månatlig lön på 33 000: – innan skatt. ArkDes bekostar även en resa till och från hemorten. Däremot måste deltagarna själva hitta boende i Stockholm.

 • Du måste kunna tillbringa minst tre av sex månader av Fellowship-perioden i Stockholm.
 • Utmärkta kunskaper i engelska är nödvändigt. Kunskaper i svenska är inte obligatoriskt men kan vara fördelaktigt vid studier av materialet i bibliotek och samlingar samt vid granskning av nationella, regionala och lokala strategier/policydokument som rör arkitektur, design och stadsutveckling.
 • Vi kräver inte CV, rekommendationsbrev, akademiska betyg eller en arbetsportfolio.
 • Sökande måste ha nuvarande och beviljade arbetsrättigheter för att vara i Sverige från det formella startdatumet för Fellowship perioden (mars 2020). I nuläget kan ArkDes inte bistå med visa-ansökningar.
 • Sökande kan enbart vara enskilda individer. Partners och grupper kommer inte att godkännas.
 • Det finns ingen åldersgräns för den sökande.
 • Ansökan är avgiftsfri.

De utvalda personerna påbörjar formellt arbetet i mars 2020 och avslutar formellt i november 2020.

Vanliga frågor och svar

Vem kan ansöka till ArkDes Fellowship 2020?
Sökande måste ha nuvarande och beviljade arbetsrättigheter för att vara i Sverige från det formella startdatumet för Fellowship perioden (mars 2020). I nuläget kan ArkDes inte bistå med visa-ansökningar.

Ansökande från flera olika fält välkomnas. Kravet är att du ska ha erfarenhet av att arbeta praktiskt eller teoretiskt med arkitektur, form, design och/eller stadsutveckling. Alla ansökningar bör gå i linje med det övergripande temat som presenteras i utlysningen samt följa de riktlinjer som utlysningstexten beskriver.

Kan flera personer söka tillsammans?
ArkDes Fellowship 2020 är enbart öppen för enskilda individer. Grupper eller partners kan inte ansöka tillsammans.

Måste jag befinna mig i Stockholm?
Vi förväntar oss att alla Fellows spenderar minst tre av sex månader av Fellowship-perioden på ArkDes, i Stockholm. En arbetsplats i ett delat kontorsrum kommer att tillhandahållas alla Fellows i syfte att underlätta interaktion och samarbeten med andra medarbetare på ArkDes.

Vilka kostnader kommer att täckas?
Diskussioner gällande budget och utbetalningar kommer att föras med varje enskild individ separat.

ArkDes kommer att täcka kostnader för en tur-och-returresa mellan varje Fellows hemort och Stockholm. En viss budget för att täcka mindre produktionskostnader kommer också att kunna erbjudas.

Alla Fellows ansvarar dock för att själva hitta boende i Stockholm. Då detta kan vara svårt rekommenderar vi att man ordnar med boende så tidigt som möjligt.

Behöver projektet ha direkt relevans för Sverige?
Ansökningarna ska adressera teman som på något vis är relevanta för en svensk kontext.

Urvalsprocessen

I varje ansökan bör ett tydligt mål eller förväntat resultat beskrivas. Hur forskningsresultaten sedan ska presenteras och kommuniceras kommer att diskuteras individuellt, baserat på projektets utformning.

Ett första urval av ansökningarna kommer att göras av en granskningskommitté bestående av ArkDes personal. Urvalet grundar sig på hur väl projektet överensstämmer med kriterierna i utlysningstexten.

Efter det första urvalet kommer en oberoende jury att fatta det slutgiltiga beslutet.

Kriterier

Ansökningarna kommer, av både ArkDes och juryn, att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Grad av tvärdisciplinärt och undersökande fokus
 • Originalitet: okonventionellt och experimentellt tänkande
 • Övertygande metoder
 • Förhållandet till globala frågor och dess relevans för svenska förhållanden
 • Förväntat resultat

Jury

Juryarbetet kommer att ledas av ArkDes överintendent Kieran Long tillsammans med medarbetare inom ArkDes Think Tank.

Ansökningar som inte uppfyller kraven beskrivna i praktisk information och anvisningar för ansökan, kommer inte att beaktas av ArkDes och juryn. Alla sökande kommer att få ett e-mail om juryns slutliga urval.

Har du frågor om Call for Fellows? Kontakta oss på fellowships@arkdes.se.

Anvisningar för ansökan

Ett forskningsförslag med max 750 ord på en A4-sida (sida 1). Forskningsförslaget ska innehålla:

 • Titel
 • Bakgrund inklusive behovet av forskningen
 • Syfte / ändamål
 • Metod inklusive fallstudier
 • Tidsplan
 • Förväntade resultat
 • Högst fem nyckelord

En biografi med max 250 ord på en A4-sida (sida 2). Biografin ska innehålla:

 • Namn
 • Nuvarande sysselsättning
 • En lista över fem av sökandens viktigaste verk (till exempel arbeten, genomförda projekt och forskarstudier) som är relevanta för ArkDes Fellowship-programmet

Kompletterande information som är relevant för ansökan, inklusive bilder, får uppta ytterligare max tre A4-sidor (sidorna 3-5). Bildtexter till bilderna bör inte vara längre än en mening per bild.

Ansökan, inklusive ett skriftligt forskningsförslag, biografi och kompletterande information i form av en sammanhållen PDF-fil på max 15 MB, laddas upp på den här sidan. Onlineformuläret kommer också att begära ditt namn, födelseår, kön, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress) och svar på urvalsfrågor.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Då ArkDes är en statlig myndighet blir din ansökan en allmän handling när den inkommit till oss. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill.

Frågor? Skicka ett mejl till fellowships@arkdes.se

Utlysningsprocessen

 • Sista dag för inlämning av ansökan (online): 8 december 2019, kl. 23.59 Lokal tid, Stockholmstid.
 • Ett första urval, utfört av ArkDes granskningskommitté, levereras till en oberoende jury: vecka 50, december 2019
 • Deadline för juryns bedömningar: 20 januari 2020
 • Jurymöte på ArkDes i Stockholm: 29-30 januari 2020
 • Inbjudan skickas ut till de tre utvalda gästforskarna: 31 januari 2020
 • Annonsering av de tre utvalda gästforskarna: februari 2020
 • Gästforskningsperiod: mars-november 2020 (sex månader, heltid, formellt perioden mars-november 2020, med flexibilitet att arbeta mellan dessa datum)