Arkitekten Maja Hallén, fotografen Johannes Samuelsson, antikvarien Åsa Hallén och scenografen Jenny Nordmark – de är teamet som ska aktivera och utveckla en av Robertsfors äldre bruksbyggnader. Projektet, För allmänt bruk, är en del av ArkDes praktiknära forskningssatsning 2023. Det sker i samarbete med Robertsfors kommun och Riksantikvarieämbetet.

I samband med den omfattande industriella utveckling som pågår i Västerbotten och etableringen av Norrbotniabanan, räknar hela regionen med ett stort antal nya invånare. I och med denna utveckling behövs nya offentliga rum av hög kvalitet och platser där människor kan mötas. I projektet För allmänt bruk, som äger rum i Robertsfors, undersöks hur befintliga kulturhistoriska miljöer kan bidra med nya värden i samhällsutvecklingen.

Foto i header: Patrick Degerman

Det utvalda teamet i utlysningen För allmänt bruk. Från vänster: Jenny Nordmark, foto: Josefina Nordmark. Johannes Samuelsson, foto: Johannes Samuelsson. Åsa Hallén, foto: Lars Sjöqvist. Maja Hallén, foto: Annelie Jönsson.

Motivering

Teamets sammansättning visar på en förmåga att arbeta med såväl analytiska metoder som med hantverk och involvering av lokalsamhällesaktörer. Här finns en balans mellan gestaltningsmässig höjd, kraft att engagera samt insikt i långsiktiga processer och antikvariska perspektiv. Genom tidigare erfarenheter har teamet dessutom möjlighet att utveckla metoder och tankar från redan genomförda processer, något som är av stor nytta för projektets kunskapsbyggande delar.

I sin ansökan beskriver teamet relevanta tankar och idéer kring varaktig utveckling för den utpekade platsen, som inbegriper både ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter. Bedömningsgruppen anser att teamet har en stor potential att kunna omsätta lokala behov till konkreta idéer som kan få långsiktig bäring i arbetet med att utveckla såväl den aktuella byggnaden som andra kulturmiljöer av liknande karaktär.

– Det här projektet syftar till att befolka en byggnad med en spännande historia och en intressant rumslig placering och vi är väldigt glada och stolta över detta uppdrag. Vi ser fram emot att lära känna platsen och människorna i Robertsfors, tiden fram till december kommer att gå väldigt fort, säger Maja Hallén, en av teamets medlemmar.

Sammanlagt bedömdes 35 ansökningar inom ramen för utlysningen För allmänt bruk. I en första fas bedömdes samtliga ansökningar utifrån 12 kriterier rörande teamets sammansättning, teoretiska och praktiska utgångspunkter samt metod och angreppssätt.

10 ansökningar valdes ut för slutbedömning och 1 team valdes ut som vinnande.

Bedömningsgruppen har bestått av representanter från Robertsfors kommun, ArkDes och Riksantikvarieämbetet.

I gruppen för slutgiltig bedömning deltog:
Anders Persson, Robertsfors kommun
Hilda Vidmark, Robertsfors kommun
Jessica Erlaskog, Robertsfors kommun
Therese Moström, Robertsfors kommun
Karin Svensson, ArkDes
Hanna Gelotte Fernandez, Riksantikvarieämbetet