ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

ArkDes Think Tank bedriver samverkan, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling samt följer upp de nationella arkitektur- och designpolitiska målen som beskrivs i Politik för gestaltad livsmiljö och verkar för att målen uppnås.

Samhället består av arkitektur, form och design – den gestaltade livsmiljön. En medveten kvalitetsdriven design, från stolen till staden, bidrar till ett mer hållbart, jämlikt, hälsosamt och tillgängligt samhälle för alla.

Genom teman och utforskande praktiknära forskningsprojekt skapar ArkDes Think Tank ny kunskap inom gestaltad livsmiljö och utvecklar hur denna kan omsättas och bidra till att uppfylla Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling.