sdfsdfdsf

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

ArkDes Think Tank

ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

Läs mer

Hållbar stadsutveckling

Hållbar stadsutveckling bygger på tre perspektiv – det sociala, det ekonomiska och det ekologiska. Vid sidan av att ta fram och sprida kunskap om grön mobilitet, ekosystemtjänster och miljömässig produktion arbetar ArkDes Think Tank med att lyfta de lokala erfarenheterna, främja delaktighet och att identifiera alternativa former för dialog.

Läs mer

Projekt

ArkDes Think Tank arbetar med undersökande projekt nära praktiken, ofta i samarbete med andra. I fokus ligger alltid den svenska politiken för gestaltad livsmiljö – hur skapas hållbara och jämlika samhällen med hög arkitektonisk kvalitet? Här kan du läsa om våra pågående och avslutade projekt.

Läs mer


Gestaltad livsmiljö 2020

Ta del av dialogen om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov. Här hittar du material kopplat till politiken om gestaltad livsmiljö samt inspelningar från konferensen Gestaltad livsmiljö 2020.

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd samverkar för att skapa en arena där alla intressenter kan ta del av expertkunskaper och goda exempel om arbetet inom gestaltad livsmiljö.

Tillsammans arrangerade de fyra myndigheterna en digital heldagskonferens den 3:e september med inspirerande nationella och internationella talare som gav teoretiska och praktiska exempel på samverkan för hållbara och kvalitetsdrivna projekt. Dessa projekt visar hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv är effektiva och kraftfulla verktyg som bidrar till att lösa samhällsutmaningar och till att skapa livsmiljöer att vara stolta över.

Medverkande på konferensen var bland andra kulturminister Amanda Lind, internationellt verksamma arkitekten Mia Hägg, Norges riksantikvarie Hanna Geiran och kreatörer från Helsingfors nyskapande stadsutveckling. Konferensen modererades av Ann-Louise Rönestål Ek.

Här nedan hittar du digitala verktyg kopplat till gestaltad livsmiljö från de fyra myndigheterna samt från konferensen som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete.

Boverket:
Vägledning Arkitektur och gestaltad livsmiljö
Vägledning Arkitekturstrategiskt arbete i kommunerna 
Webbutbildning PBL för privatpraktiserande arkitekter
Webbutbildning PBL och kulturvärden

Riksantikvarieämbetet:
Kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser: Redovisning av regeringsuppdrag om hur kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara.

ArkDes:
Uppföljningsrapport för politiken om gestaltad livsmiljö 2020: Människan i fokus
Intervjuer och artiklar om den nya politiken för gestaltad livsmiljö
Open-call projekt: hur skapas hållbara och jämlika samhällen med hög arkitektonisk kvalitet?

Statens Konstråd:
Byggnadsknuten offentlig konst – Kunskapshöjande insatser för förvaltning av den offentliga konsten som del av kulturmiljön
Public Art Research Report (2018): A report on the current state of research on public art in the Nordic Countries, and in a wider international context. 
Utanför de institutionella väggarna 
Slutredovisning av Äga rum: Konst händer
Information om att arbeta med offentlig konst

Här kan du se samtliga delar av konferensen:
ArkDes Play

Specifika block:
Introduktion till Gestaltad livsmiljö

Helsingfors en stad med rum för alla

Att göra framtiden rättvisa- vad innebär det?

Gestaltad livsmiljö sett utifrån

En politik för gestaltad livsmiljö:

Platser att vara stolt över + Summering

Samtal i fokus

I det här samtalet möts vår överintendent Kieran Long och Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård för att prata om det offentliga rummets betydelse.

 

Genom ArkDes roll i Rådet för hållbara städer, där Helena är ordförande, och genom myndighetsuppdragen kopplade till politik för gestaltad livsmiljö har ArkDes de senaste åren fokuserat allt mer på de gemensamma rummen. Som mötesplatser, arenor för demokrati och social gemenskap, men också som platser där det gröna kan öka människors välbefinnande. Genom installationen Infield, som under sommaren tar plats utanför ArkDes entré, vill ArkDes lyfta värdet av det gröna, vad växterna ger oss i form av ekosystemtjänster: mat, skugga men också sinnesro. I dessa coronatider är dessa ytor, där vårt behov av att rörelse också kan möta våra sociala behov, än viktigare att slå vakt om.

ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning samverkan och strategiskt analysarbete inom stadsutveckling analys och design. I propositionen Gestaltad livsmiljö ges ArkDes i uppdrag att verka för att de mål som riksdagen har fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås samt att följa upp politikens genomslag på området. Det görs i en årlig rapport (länk). ArkDes ska också vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen.

Lyssna på avsnittet: Demokratiska rum, finns de?

Sustainordic

ArkDes är en del av Sustainordic, ett nordiskt nätverk för utvecklingen av hållbar produktion och konsumtion.

Läs mer

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse