I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö lyfter regeringen att ArkDes ska utveckla samarbetet med befintliga institutioner och stödja utvecklingen av andra regionala och lokala mötesplatser inom arkitektur, form och design. Inom uppdraget ingår arbetet med att skapa en struktur för interregional samverkan och dialog med målet att effektivisera, öka spridningen, och uppnå regional och lokal förankring av arkitektur-, form- och designpolitiken.

ArkDes har regeringens uppdrag att följa upp och återrapportera genomslaget av Politik för gestaltad livsmiljö, och vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen. Inom ramen för nämnda uppdrag koordinerar ArkDes, i samarbete med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd, ett rikstäckande nätverk av regionala nätverksnoder. Varje region och myndighet har utsett en representant som fungerar som kontaktperson.

En viktig uppgift för de regionala nätverksnoderna är att vidareförmedla information, kunskap och initiativ från de fyra myndigheterna så att denna når ut till kommuner och andra relevanta aktörer. Vidare är syftet att följa upp genomslaget av Politik för gestaltad livsmiljö på regional och kommunal nivå, samt att fånga upp och förtydliga behov från kommuner och aktörer som arbetar med att implementera politiken.

Genom arbetet med regionala nätverksnoder uppmärksammas de utmaningar som behöver hanteras ute i landet kopplat till Politik för gestaltad livsmiljö. Nätverksnoderna inbjuder även till dialog och stöd mellan de olika nivåerna, nationellt, regionalt och lokalt, och stärker utbytet mellan regionala nätverk och skapar samverkan mellan enskilda projekt i olika delar av landet. Nätverket av regionala nätverksnoder utgör därmed en central och strategisk funktion för att öka genomslaget av Politik för gestaltad livsmiljö. Nätverket spelar också en viktig roll i arbetet med den återrapportering som ArkDes gör till regeringen med förslag på åtgärder för att stärka politikens måluppfyllelse.

Samordnare

Daniel Byström, ArkDes

daniel.bystrom@arkdes.se

Bild i header

Foto: Swedish Lapland / Fredrik Broman

Illustration: Daniel Byström, ArkDes