Ralph Erskines hus Lådan ligger sedan 1989 på Lovön, på mark som disponeras av Försvarets radioanstalt (FRA). Före det låg byggnaden i Lissma, söder om Stockholm. Lådan kan anses vara av stort bebyggelsehistoriskt intresse, och belyser den arkitektoniska utvecklingen i Sverige. Huset ritades och byggdes av arkitekten själv vintern 1941-42. Den nuvarande byggnaden är en kopia som uppfördes av byggmästare Reinhold Gustafsson på initiativ av Olle Bengtzon, arkitekturskribent och tidigare medlem i dåvarande Arkitekturmuseets vänförening.

ArkDes har enligt avtal med FRA från 1993-04-15 t. v. till uppgift att tillgängliggöra Lådan för besökare. Detta sker bl. a. genom att anordna visningar och programpunkter, samt tillhandahålla och låna ut nyckel.

Regler för utlåning och besök vid utlån av nyckel gäller följande:

 • Syftet med besöket ska vara att öka kunskapen om Ralph Erskines arkitektur och hur den bidragit till det svenska kulturarvet.
 • Byggnaden ska ses som ett museiföremål, mötas med aktsamhet och lämnas i samma skick som före besöket.
 • I första hand lånas nyckeln ut till forskare, studenter och fackfolk, samt till ArkDes personal.
 • Byggnaden får ej ändras eller användas som bostad. Övernattning är således inte tillåten.
 • Lådan lånas inte ut till besök där ett övervägande kommersiellt motiv är syftet. Vid oklarheter kring syftet ankommer det på ArkDes att avgöra.
 • ArkDes för liggare över besökare och informerar FRA inför besöket om vilka dessa är.
 • I samband med lån av nyckel erlägger besökaren en deposition på 500 kr. Denna återfås då nyckeln lämnas tillbaka.
 • Nyckel lånas ut max 5 dagar åt gången. Undantag kan göras om ArkDes anser så motiverat.
 • Fotografering för privat bruk är tillåten i och kring byggnaden. Fotografering och filmning in mot FRA:s avspärrade område är förbjuden.

Vidare gäller att:

 • FRA får nyttja byggnaden efter kontakt med ArkDes.
 • Eventuella kostnader i anledning av ArkDes verksamhet betalas av hyresgästen (d. v. s. ArkDes)

Vill du låna nyckeln till Lådan kontakta visningar@arkdes.se. Lådan är ej tillgänglig för besök vintertid.

För media och filmning gäller särskilda rutiner, kontakta kommunikation@arkdes.se.

Policy för besök till Ralph Erskines Lådan (pdf-format) →