Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes, är ett nationellt centrum för arkitektur och design med uppdrag att stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för samhällsutvecklingen. ArkDes ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område samt verka för att de mål som riksdagen fastställt för arkitektur, form och design uppnås.

Till grund för ArkDes miljöarbete ligger rådande miljölagstiftning samt övriga bindande krav och nationella målsättningar som myndigheten berörs av.
I egenskap av statlig myndighet ska ArkDes bidra till utvecklingen mot en fossilfri och hållbar samhällsutveckling som inte äventyrar kommande generationers levnadsförutsättningar. Detta ska ArkDes göra genom att:

  • Förebygga och minimera miljöpåverkan genom att väga in ett miljöperspektiv vid exempelvis upphandling, avrop, inköp av varor och tjänster, samt vid tjänsteresor.
  • Aktivt arbeta för en effektiv energianvändning med fokus på förnyelsebara källor.
  • Beakta ett livscykelperspektiv vid materialanvändning och avfallshantering.
  • Sprida kunskap om hållbar stads- och samhällsutveckling via den publika verksamheten.
  • Utvärdera och ständigt förbättra vårt sätt att arbeta i syfte att minska vår negativa miljöpåverkan.
  • Följa rådande lagstiftning och andra krav gällande miljöarbetet.