Utställningarna öppna idag 10 - 18

Museets övriga öppettider

Fri Entré

Meny

Bättre upplevelse med cookies Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta. Läs mer om cookies.

Close

FAQ: Tryggare kan ingen vara?

Vanliga frågor angående konferensen Tryggare kan ingen vara? 15 feb 2019 på ArkDes.

Varför har ArkDes tagit initiativet till en konferens om trygghet? Hur har ni valt era samarbetspartners?
Inom ramen för ArkDes arbete med Gestaltad livsmiljö identifierades våren 2018 ett behov av en ökad kunskap om hur arkitektur och design kan bidra till att skapa miljöer som är säkra och upplevs trygga. En konferens om trygga städer och platser började då ta sin form. Vi hade sedan tidigare ett samarbete med Försvarshögskolan i utställningen Public Luxury, och då Boverket i augusti 2018 fick i uppdrag att arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocesser bjöds även de in till samarbetet. Under hösten anslöt även Brå utifrån en sin önskan om bredda sin målgrupp och även nå ut till arkitekter och stadsplanerare.

Hur har ni valt ut de som talar under dagen?
Vi har valt föreläsare som arbetar praktiskt med trygghet och säkerhet samt forskare som kan beskriva läget i Sverige idag utifrån olika perspektiv och yrkesgrupper. Övriga talare ger exempel på hur en praktiskt kan arbeta med trygghet i den byggda miljön utifrån arkitektur och design. Vi har valt både nationella och internationella exempel, fokus är det nationella.

Hur kan arkitekter arbeta för att öka tryggheten?
Syftet med konferensen är att ge exempel på hur detta kan göras och vad som fungerar. Det kan handla om belysning, byggnaders placering och kvällsaktiva entréer där människor rör sig. Samtidigt är det viktigt att se till helheten, att upplevelsen av trygghet också har att göra med vilka som befinner sig i stadsrummet, skötsel, socioekonomi etc.

Vad menar ni med trygghet?
Trygghet är en subjektiv upplevelse och bilden och definitionen av trygghet varierar därför. Det finns många olika definitioner av trygghet beroende på sammanhang. Den definition ArkDes har valt att utgå ifrån i arbetet med konferensen är att trygghet är individens upplevelse av sin egen eller närståendes säkerhet.

Vad är BID?
BID står för Business Improvement District och är en formaliserad samverkan som syftar till att öka trivsel och trygghet inom ett specifikt geografiskt område. Utomlands är BID-begreppet i huvudsak kopplat till lagstiftning som innebär att fastighetsägare och företagare inom området ansluts per automatik om en BID bildas, medan det i Sverige är en frivillig samverkansform. De deltagande parterna är i huvudsak fastighetsägare och kommun, men även bostadsrättsföreningar och polisen kan vara part i en BID-inspirerad samverkan. Exempel på BIDs är Bryant park i New York, City i samverkan i Stockholm och BID Sofielund i Malmö.

Vad är CPTED?
CPTED står för Crime Prevention Through Environmental Design. Det är en inriktning inom situationellt brottsförebyggande arbete som handlar om hur fysiska miljöer kan utformas för att förebygga brott och öka tryggheten i samhället.

Vilka står bakom konferensen?
ArkDes, statens centrum för arkitektur och design, är ett museum, ett kunskapscenter och en arena för debatt och diskussion om framtidens arkitektur och design. Vi arbetar också med projekt och uppdrag kopplade till politiken för Gestaltad livsmiljö. Det innebär bland annat att följa upp politikens genomslag, att verka för att målen nås och att vid behov föreslå åtgärder. Läs mer på ArkDes Think Tank

Boverket är en myndighet som ansvarar för frågor om samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Boverket arbetar på uppdrag av riksdag och regering, i samverkan med andra myndigheter och samhällsaktörer för att människor ska ha hög kvalitet i sitt boende. Boverket ger ut olika regelverk och handböcker däribland Boverkets byggregler (mer kända som BBR). Boverket fick 2018 av regeringen ”arkitekturuppdraget” och tillsatte samtidigt en riksarkitekt; Helena Bjarnegård, samt en expertstab för att stödja genomförandet av Sveriges arkitekturpolitik. Boverket

Brå, brottsförebyggande rådet, arbetar med att utveckla och stärka det brottsförebyggande arbetet i Sverige på lokal, regional och nationell nivå. Det gör vi genom att ta fram och ge brottsförebyggande aktörer kunskap och metoder som de kan använda i sitt dagliga arbete. Brå vill nå ut till målgruppen arkitekter och stadsplanerare. Läs mer på Brå .

Försvarshögskolan (FHS) är en specialiserad högskola som forskar och utbildar inom området försvar, krishantering och säkerhet. Vid FHS bedrivs utbildning på alla akademiska nivåer i Stockholm och Karlstad. Försvarshögskolan utbildar och forskar inom åtta olika ämnen: folkrätt, krigsvetenskap, ledarskap, ledningsvetenskap, militärhistoria, militärteknik, statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan samt statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och strategi. Läs mer på Försvarshögskolan

Vad gör ArkDes efter konferensen?
ArkDes samlar goda exempel på gestaltad livsmiljö där platser för att öka tryggheten ingår. Detta arbete fortsätter. ArkDes har också finansierat en effektstudie av trygghetsskapande gestaltning som utförs av Spacescape vintern 2018-2019. Denna rapport kommer att tillgängliggöras under våren 2019 och även presenteras på konferensen. Konferensen filmas och visas på ArkDes Play och på Brås hemsida efter konferensen.

Hur jobbar Boverket vidare efter konferensen?
Fram till augusti 2019 arbetar Boverket på uppdrag av regeringen med att ta fram en vägledning kring brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i fysiska miljöer. Boverket kommer att fortsätta inhämta, sammanställa och sprida kunskap om hur trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv kan tillvaratas, och vilka åtgärder som kan vidtas i utformningen av fysiska miljöer, i olika skeden av samhällsbyggnadsprocessen.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse