Sedan 2020 har ArkDes innovationsprojekt Street Moves omvandlat gator i svenska kommuner. Nu testas Street Moves inkluderande designmetoder i ny kontext i San Jose, Kalifornien, USA. 

Street Moves leds av ArkDes, som har regeringsuppdraget att verka för att de nationella arkitektur- och designpolitiska målen, som beskrivs i Politik för gestaltad livsmiljö, uppnås. För att skapa hållbara, jämlika och väl gestaltade samhällen behöver fler perspektiv och kompetenser mötas, tänka och agera tillsammans. Därför samarbetar ArkDes med beslutsfattare, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och allmänhet över hela Sverige i praktiknära forskningsprojekt. Ett av dessa är Street Moves som tidigare har testat innovativa och inkluderande designmetoder för att gestalta framtidens gaturum tillsammans med svenska kommuner och designaktörer. Nu tar Street Moves ett internationellt kliv genom ett samarbete med San Jose stad, Kalifornien, USA, och finansiären Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. 

Målet med Street Moves i San Jose är att sprida kunskap om inkluderande designprocesser genom att testa dem på en ny plats med nya förutsättningar. San Jose vill lära av Street Moves prototypande arbetssätt och strategier för inkluderande stadsplanering. Samtidigt kan Street Moves lära av San Joses erfarenheter av elektrifiering, en rättvisebaserad transportpolitik och strategiska mobilitetshubbar och på så sätt utveckla designmetoden.  

Samarbetet genomförs under hösten 2023 genom en designsprint som resulterar i designförslag och skisser för en prototyp på San Fernando Street. ArkDes driver designprocessen tillsammans med LundbergDesign som var med och utvecklade Street Moves första prototyper i Stockholm under 2020. Goda kontakter och samverkansmöjligheter inom arkitektur, design och innovation finns genom att Vinnova är representerade vid Nordic Innovation House i Silicon Valley, ett nordiskt samarbete med målsättningen att etablera kontakter och utbyten mellan nordisk och amerikansk innovationskraft.  

Genom projektet ges optimala förutsättningar att lära av varandra, fortsätta utveckla Street Moves designmetoder och sprida kunskapen om kraften i inkluderande design. 

Rendering av LundbergDesign, Stockholm 2020.