Två multidisciplinära team har valts ut till ArkDes praktiknära forskningssatsning Power of Places i Malmö. Team Layered och Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker (KoRP) har fått uppdraget att utforska och utveckla metoder för stadsutveckling i stadsdelarna Rosengård och Nyhamnen. Grundfrågeställningen lyder: Hur tar vi tillvara på allt som redan finns när vi utvecklar nya platser?  

Power of Places är ett samarbete mellan ArkDes och Malmö stad och genomförs inom ramen för Malmö in the making, med stöd av Malmö Förskönings- och planteringsförening.

Foto i header: Björn Olin. 

Team Layered. Från vänster: Sumayya Vally, foto: Lou Jasmine. Ana Sokoloff, foto: Mahayana. Daniel Feldman, foto: Daniel Feldman. María José Arjona, foto: María José Arjona.
Team Layered

I det multidisciplinära teamet Layered ingår den prisbelönta sydafrikanska arkitekten och grundaren av arkitektur- och forskningspraktiken Counterspace Sumayya Vally, konstrådgivaren och kuratorn Ana Sokoloff, performancekonstnären María José Arjona och arkitekten Daniel Feldman. Teamet kommer att jobba med stadsdelen Nyhamnen. 

Genom en kombination av dialog, forskning, experimenterande, multimediaproduktion och “performative action” kommer teamet skapa en demokratisk plattform för diskussioner kring stadsutveckling i Nyhamnen, säger Daniel Feldman, team Layered. 

Motivering:

Teamets sammansättning, praktiska utgångspunkter samt den process som beskrivs i ansökan visar på en stark potential att involvera lokala aktörer och omsätta befintliga värden i det byggda till relationella rum. Deras respektive praktiker är djupt platsförankrade och visar på en bredd i såväl perspektiv som i erfarenhet, här finns en skicklighet i att utmana stadsutvecklingsprocessen på både detaljnivå och i större skala.

I Nyhamnen har teamet kapacitet att påbörja ett narrativ för framväxten av en allmötesplats vid och i hamnbassängen och dess kulturmiljö. Teamet besitter en skarp gestaltningskompetens och kritisk blick som kan börja materialisera platsens rörelser, berättelser och rum med kopplingar till hela mångkulturella Malmö.

Team Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker (KoRP).
Team Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker (KoRP)

Team Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker (KoRP) representeras av den Malmöbaserade konstnären Hanni Kamaly. Med projektet Close Your Eyes kommer teamet att arbeta i stadsdelen Rosengård, ett område som idag har ett utvecklat föreningsliv och en ung befolkning. Här ska teamet undersöka hur resurser och lokal kunskap kan tas tillvara i de pågående utvecklingsprocesserna. Om vi sätter det befintliga i fokus, vilken estetik och vilka metoder kan vi utveckla då? 

Rosengård står inför stora förändringar i områdets struktur som präglas av ett arkitekturideal med bilfria gröna rum mellan husen. Genom att inventera och söka oss in i rika arkiv av konst, dokumentärt berättande, poesi, musik, nyhetsjournalistik, plan- och bygghandlingar och forskning om och från Rosengård utvecklar vi sätt att lyssna, kartera och gestalta, säger Hanni Kamaly, team Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker (KoRP). 

Motivering:

I teamets ansökan finns en finkänslighet och en lyhördhet för redan genomförda processer i Rosengård. I sin process söker de kontakt med det befintliga, både i material, arkitektoniska ideal och de människor som formar platsen. Teamets sammansättning innehåller en bredd i kompetens och metodologisk grund som möjliggör ett ifrågasättande av rådande metoder för dialog och platsutveckling. 

I Rosengård har teamet kapacitet att utmana gängse arbetssätt och skapa värdefulla metoder för att knyta samman befintlig bebyggelse med planerad utveckling på ett sätt som respekterar platsens historia och identitet.

Sammanlagt bedömdes 88 ansökningar inom ramen för utlysningen Power of Places. I en första fas bedömdes samtliga ansökningar utifrån 12 kriterier rörande teamets sammansättning, teoretiska och praktiska utgångspunkter samt metod och angreppssätt. 13 ansökningar valdes ut för slutbedömning och 2 team valdes ut som vinnande.

Förutom de bedömningskriterier som användes i den första bedömningsfasen, utgick den slutgiltiga bedömningen även ifrån hur väl projekten passade in i pågående processer i områdena samt hur de två teamen kunde komplettera varandra under projekttiden.

Bedömningsgruppen har bestått av representanter från Malmö stad, ArkDes och Malmö Förskönings- och Planteringsförening.