Inom ramen för ArkDes nationella uppdrag inom Politik för gestaltad livsmiljö pågår arbetet för fullt runt om i Sverige. En rad praktiknära forskningsprojekt har sjösatts eller förlängts. ArkDes lokaler på Skeppsholmen är stängda för ombyggnation för att den 14 juni nästa år öppna upp ett nytt museum, där hela ArkDes verksamhet visas upp på en och samma plats.

ArkDes, Statens centrum för arkitektur och design, har ett regeringsuppdrag att följa upp de nationella arkitektur- och designpolitiska målen i Politik för gestaltad livsmiljö och att verka för att målen uppnås. Det strategiska arbetet med uppdraget bedrivs av ArkDes Think Tank. I juni 2024 öppnar ett omvandlat ArkDes med nya upplevelser för besökarna, där bland annat samarbetsparter och aktörer bjuds in att mötas och debattera kring frågeställningar inom politikområdet. Under tiden arbetar ArkDes med regeringsuppdraget på en rad andra sätt. Kopplat till regeringsuppdraget händer följande på ArkDes just nu: 

Praktiknära forskning på ArkDes

För att skapa hållbara, jämlika och arkitektoniskt kvalitativa samhällen behöver fler perspektiv och kompetenser mötas, tänka och gestalta tillsammans. Därför samarbetar ArkDes med beslutsfattare, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och allmänhet över hela Sverige i praktiknära forskningsprojekt. Genom projekten utforskas platser och perspektiv, med syftet att söka efter metoder och möjligheter att genom gestaltning bidra till att skapa framtidens samhällen. 

Street Moves

ArkDes hittills längst pågående projekt är Street Moves. Inom ramen för Street Moves omvandlas våra gemensamma gaturum genom design och inkluderande processer. Tillsammans med kommuner, designteam och medborgare utvecklar vi platsspecifika metoder och verktyg med målet att göra alla Sveriges gator hållbara, hälsosamma och levande till år 2030. Street Moves finansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Genom Street Moves har gaturum hittills förändrats och förädlats tillsammans med sju kommuner; Hultsfred, Härnösand, Södertälje, Göteborg, Helsingborg, Umeå och Stockholm. De lyckade resultaten kommer nu att testas i San Jose, Kalifornien, genom nya medel från Vinnova. 

På Street Moves digitala kunskapsbank kan du läsa mer om projektet och varje kommuns process. Besök Street Moves kunskapsbank → 

Ny satsning på praktiknära forskning: Power of Places och För allmänt bruk

2023 inledde ArkDes en ny satsning på praktiknära forskning där ArkDes roll är att ge samarbetsparterna medel och metodstöd för att utforska politiken i praktiken. Forskningssatsningen tog fart genom två utlysningar, Power of Places och För allmänt bruk, där ArkDes sökte tvärdisciplinära team att utforska teman inom arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö. 

I framtiden kommer utveckling och förvaltning vara två ord som beskriver samma sak. Inom Power of Places utforskas arbetssätt och metoder för att tillvarata, varsamt utveckla och stärka det lokala i samhällsutvecklingsprocessen. Om vi inte producerar nytt utan i stället tar hand om de material, möjligheter och människor som finns på en plats, vilken utveckling och estetik ger det utrymme för? Två tvärdisciplinära team har ansökt och valts ut för att utveckla robusta arbetssätt för förvaltning och utveckling i stadsdelarna Nyhamnen och Rosengård i Malmö. De två teamen, Layered och Konstkollektiv för Rumsliga Praktiker (KoRP) arbetar just nu med att utveckla koncept och fysiska prototyper. Power of Places är ett samarbete mellan ArkDes och Malmö stad, och drivs med stöd från Malmö Förskönings- och Planteringsförening.  

Läs mer om Power of Places → 

Den andra delen av ArkDes praktiknära forskningssatsning 2023 är För allmänt bruk. I projektet undersöks och testas metoder för hur kulturmiljö kan förvaltas och stärkas långsiktigt nära sammanlänkat med lokalsamhället. Hur kan den ärvda miljön bli en levande del av framtiden? Projektet är ett samarbete mellan ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Robertsfors kommun. Teamet Robertsforsgruppen har ansökt och valts ut att ta fram en metod och plan för att förvalta och utveckla en kulturhistoriskt värdefull slaggstensbyggnad från 1860. Fokus är att platsens kulturhistoriska värden ska bibehållas samtidigt som dess användning ska kunna förändras över tid. Som en del av uppdraget anordnade Robertsforsgruppen i september en folkfest på platsen där allmänheten och lokala aktörer för första gången på länge bidrog till och fick uppleva platsens potential. 

Läs mer om För allmänt bruk → 

Gestaltad livsmiljö konferens 2023 

Tillsammans med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd bjuder ArkDes årligen in till en konferens som en del av det gemensamma arbetet med Politik  för gestaltad livsmiljö. Den 3 oktober var det dags för årets konferens med temat ”Kreativitet, kunskap och kompetens”. Under dagen fick vi ta del av inspirerande exempel från ett femtontal namnkunniga talare från såväl Sverige som från våra nordiska grannländer. Dessutom presenterades mottagarna av utmärkelsen Årets Strålkastare – aktörer som på ett föredömligt sätt arbetat med gestaltade livsmiljöer under det gångna året.  

Se konferensen i efterhand → 

Rapport – Uppföljning av Politik för gestaltad livsmiljö 2023 

ArkDes följer i en årlig rapport till regeringen upp genomslaget av Politik för gestaltad livsmiljö och de nationella målen om arkitektur, form och design som beskrivs i politiken. Rapporten riktar varje år fokus på ett specifikt tema inom politikområdet. I år tar rapporten avstamp i det nationella målets första delprecisering: ”Hållbarhet och kvalitet ska inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden”. Rapportsläppet sker i början av 2024. Medan du väntar på att den nya rapporten ska släppas kan du läsa förra årets rapport, Ett samhälle som håller ihop, här → 

Nätverksmöte – regionala nätverksnoder inom gestaltad livsmiljö

Inom gestaltad livsmiljö-uppdraget ingår även arbetet med att skapa en struktur för interregional samverkan och dialog med målet att effektivisera, öka spridningen, och uppnå regional och lokal förankring av arkitektur-, form- och designpolitiken. I samarbete med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd koordinerar ArkDes ett rikstäckande nätverk av regionala nätverksnoder. Syftet är att genom nätverksnoderna effektivisera, nå ut och få ökat genomslag. I nätverksnoderna vidareförmedlas information, kunskap och initiativ från de fyra myndigheterna så att den når kommuner och andra aktörer som verkar inom de ämnesområden politiken berör, och vice versa. Genom nätverksmötena följer ArkDes även upp genomslaget av gestaltad livsmiljö-politiken på regional och kommunal nivå samt fångar upp behov från kommuner och aktörer som arbetar med implementeringen av politiken. 

Läs mer om de regionala nätverksnoderna →

ArkDes lokaler på Skeppsholmen håller stängt för ombyggnation 28.08.2023-13.06.2024. 

Foto i header: Street Moves i Södertälje. Fotograf: Daniel McCarthy