ArkDes släpper årligen en rapport som tar tempen på Politik för gestaltad livsmiljö, i år på temat ”Ett samhälle som håller ihop”. Rapporten, på uppdrag av Kulturdepartementet, har sin utgångspunkt i Politik för gestaltad livsmiljö, som vilar på en stark övertygelse om gestaltningens kraft och att ett medvetet arbete med arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö kan bidra till ökad sammanhållning och minskad ojämlikhet i samhället.

2023 fyller politiken fem år. I rapporten blickar ArkDes tillbaks på fem händelserika år tillsammans med experter och ger konkreta medskick inför framtiden. Inom årets tema ”Ett samhälle som håller ihop” belyser vi perspektivet jämlikhet och segregation och att arkitektur, form, design, konst och kulturmiljövärden spelar den centrala rollen i att skapa meningsfulla platser för alla.

För att bygga ett samhälle som håller ihop måste vi involvera medborgarna i det som gestaltas, byggs och förvaltas. Rapporten innehåller en Sifoundersökning som tar tempen på vad allmänheten tycker är viktigt i sin närmiljö. I rapporten lyfts även exempel på offentliga och privata aktörer som arbetar på nya sätt för att utveckla våra gemensamma livsmiljöer och involvera medborgarna i processerna.

Om den årliga uppföljningsrapporten

Enligt myndighetsinstruktionen ska ArkDes verka för att det mål som riksdagen fastställt för arkitektur, form och design uppnås samt följa upp politikens genomslag på området. ArkDes ska också, vid behov, föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen. Varje år gör ArkDes därför en ansats att beskriva de stora dragen i hur politikområdet utvecklats, vilka framsteg som gjorts och vilka utmaningar som bör hanteras, i en rapport. Ambitionen är att återrapportera politikens genomslag med utgångspunkt i myndighetens ansvarsområde och säkerställa att många röster kommer till tals.

Bild i header: Idéskiss Eldberget från Visioner: i norr, ett praktiknära forskningsprojekt av Kiruna, Gällivare, Bodens, Luleå, Skellefteå och Umeå kommun tillsammans med Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer. Illustration: Teamet Britta Marakatt-Labba, Norell/Rodhe, Outer Space, Eugenia Segerstedt.

Se rapportsläppet i efterhand

Rapporten presenterades under ett digitalt frukostseminarium den 9 mars. Se rapportsläppet i efterhand här.

Medverkande:

Ann Legeby – Professor i tillämpad stadsbyggnad, KTH

Thérèse Kristiansson – Grundare till arkitektur-, design- och konstsamarbetet MYCKET

Jessica Segerlund – Chef ArkDes Think Tank

Madeléne Beckman – Moderator