EU-konferensen Frihet att skapa i Umeå avslutades den 17 februari. ArkDes höll på uppdrag av Kulturdepartementet, programpunkten Design och livsmiljöer – om att designa omställning mot ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Målet för ArkDes session var att visa på konkreta exempel på designens kapacitet att driva inkluderande processer som leder till hållbar samhällsutveckling.  

ArkDes arbetar med politikområdet Gestaltad livsmiljö och är drivande i debatten om designens och arkitekturens roll i utvecklingen av våra städer och samhällen. Under konferensen, som är del av det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2023, talade ArkDes överintendent Kieran Long om designens roll i omställningsarbetet och kopplingen till det europeiska initiativet New European Bauhaus. Long lyfte behovet av att koppla ihop policynivåer med praktiken genom exempel från myndighetsövergripande samarbeten som Visioner: i norr. Under sessionen talade Umeås utvecklingsstrateg Philip Näslund om vikten av kunskap i rollen som beställare av designtjänster, exemplifierat genom det internationellt uppmärksammade projektet Station of BeingOlle Lundin, projektledare för Street Moves (finansierat av Vinnova), lyfte de kreativa näringarnas kunskap kring designprocesser och hur dessa kan appliceras på hållbar samhällsomvandling.

För att möta omställningen till ett hållbart och klimatneutralt samhälle har EU som ambition att skapa vackra, hållbara, inkluderande platser, produkter och levnadssätt. Initiativet kallas New European Bauhaus. I Sverige antogs Politik för gestaltad livsmiljö 2018 som ska öka genomslaget för arkitekturen, formens och designens möjligheter att bidra till ett mer jämlikt, hållbart och mindre segregerat samhälle. Kopplingen mellan New European Bauhaus och Politik för gestaltad livsmiljö skapar unika förutsättningar för att driva på omställningsarbetet, bland annat genom att skapa utrymme för designpraktiker att bidra. ArkDes är en aktör som omsätter policy i praktik genom praktiknära forskning. Till exempel genom Power of Places i Malmö.  

Om EU-konferensen Frihet att skapa 
Konferensen tog avstamp i utgångspunkten att konstnärlig frihet är en förutsättning för kulturella och kreativa branscher att kunna blomstra. Under konferensen utforskades sambandet ur olika aspekter, med talare och experter från hela EU. Företrädare för EU-medlemsstater och EU-kommissionen, icke-statliga organisationer och andra företrädare från sektorn har samlats under två dagar kring en av Europas viktigaste kulturpolitiska frågor: Om friheten att skapa.